Adatkezelési Tájékoztató

Veresegyház, 2024.07.01.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. TÁJÉKOZTATÓ


  1.      Érintettek köre:

  Honlapunk címe: http://www.revetek.hu
  A weboldal és összes aloldalának tulajdonosa Magyarországon bejegyzett jogi személy:
  Cégnév: Csongoros Bt.
   Adószáma: 21044782-2-13
  Cégjegyzékszám: 13 06 041321
  Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 63.
  Kapcsolat: info@revetek.hu, mint adatkezelő, a továbbiakban “Adatkezelő
  Érintettnek tekinthető minden olyan természetes személy, aki oldalainkat böngészi, azon időpontot foglal.


  2.     Tájékoztató célja

  Adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a Személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának és hozzátartozó aloldalainak (továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

  A Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor Ön az Adatkezelővel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel, beleértve a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Adatkezeléseket is.

  A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel – összhangban került összeállításra.

  Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót időközönként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy, ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
  Utolsó frissítés időpontja: 2024. július 1.


  3.     Fogalom meghatározások

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

  Adatkezelés
  : az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása;

  Adatkezelő
  : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

  Adattovábbítás
  : a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Érintett:
   a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  GDPR
  : az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

  Harmadik személy
  : az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

  Hatóság
  : az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

  Hozzájárulás
  : az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

  Különleges adat
  : a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  Személyes adat
  : bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;

  Szolgáltatás:
   Az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a honlapon.


  4.     Elvek

  Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

  Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

  Az Adatkezelő az Érintett által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki részére Személyes adatokat továbbít.


II. ADATKEZELÉS


  1.      Adatkezelés célja

  Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:
  1. A weboldalunk, szolgáltatásaink használatának megkönnyítése az Érintett számára.
  2. Az Érintett azonosítása és kapcsolattartás nyújtása.
  3. Az Érintett által igénybe vehető időpontfoglalási Szolgáltatások azonosítása.
  4. Hírlevelek vagy egyéb marketing anyagok küldése, beleértve a felméréseket.
  5. Információ gyűjtése a weboldalaink és alkalmazásaink használatának módjáról, ezek alapján statisztikák és elemzések készítése, továbbá az informatikai rendszer technikai fejlesztése.
  6. Üzleti célok kialakítása és elérése.
  7. Bármilyen vonatkozó törvény betartása, az Érintettek jogainak védelme és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

   Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


  2.     Adatkezelés jogalapja

  A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása. Az Érintett jogosult a Hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

  A Honlap használata során az adott Személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott Személyes adatok, illetve az Önről generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott Hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

  Az Adatkezelő az Érintett IP címét a Honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön Hozzájárulása nélkül rögzíti. A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

  Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.


  3.      Adatkezelés időtartama

  Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.


  4.     Adatkezelők, adatfeldolgozók

  Adatkezelő: Csongoros Bt.
  Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 63.
  Levelezési cím: ua.
  Telefonszám: +36309917092
  Email: info@revetek.hu
  Honlap: www.revetek.hu


  5.     Külső szolgálatók

  Informatikai rendszer szolgáltatója, honlap tárolása és hosting:
  Cégnév: Arteries Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 9/B.
  Telefonszám: +36 30 5533 911
  Email: info@arteries.hu
  Honlap: www.arteries.hu


  6.     Adatfeldolgozó igénybevétele

  Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését, és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. A honlapunk integrált rendszereket használ: 
   • Google Analitics – analitika
   • N Squared Digital, LLC – időpontfoglalás


  7.      Adattovábbítás lehetősége

  Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) illetve, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli cégcsoport valamely tagjának adatbázisába is továbbíthatja.

  Az Adatkezelő csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított. A szerződéses partnerek és/vagy a cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

  Külső oldalakra mutató linkek: A Honlapunkon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek az Érintettek számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

  8.     Adatbiztonság

  Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott Személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

  Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.


III. SZEMÉLYES ADATOK


  1.      Kezelt személyes adatok köre

  Az időpontfoglalás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre önkéntes hozzájárulást követően:
  1. Név – az Érintett azonosítása érdekében (bármi megadható, akár becenév is).
  2. Email cím – kapcsolattartási céllal
  3. Telefonszám – kapcsolattartási céllal

  A Honlap meglátogatása során az Adatkezelő internetes szervere statisztikák és elemzések, továbbá az informatikai rendszer technikai fejlesztésének céljából automatikusan regisztrálja az Érintett IP címét, készülékének operációs rendszerét, a megtekintett tartalom felbontását, böngésző típusát, megtekintett oldalakat és a látogatás gyakoriságát. Ezen adatokat a Google Analytics nevű kiegészítővel elemzi, az adatok tárolása a külső szolgáltatók között megnevezett informatikai szolgáltató szerverein történik.

  Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy oldalaink elektronikus adatlapjain, az alkalmazások, és funkciók használata során csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, gyűjtünk, kezelünk, különleges adat megadására nincsen szükség.

  Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a részünkre eljutatott dokumentumokban ne szerepeltessenek semmilyen különleges adatot. Amennyiben úgy gondolják, hogy erre feltétlenül szükség van (pl. egy probléma jellemzéséhez, értékeléséhez) arról minket előre tájékoztassanak, megjelölve az adat helyét, az adat tartalmát. Amennyiben az Érintettek előzetes tájékoztatásunk nélkül bármely feltöltendő dokumentumban, avagy a velünk való levelezés során különleges adatot hoznak tudomásunkra, a Csongoros Bt. felelősségét kizárja.


  2.     Kezelt személyes adatok lekérdezése

  Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető emailben az info@revetek.hu email címen és postai levél útján a következő postai címen: 2112 Veresegyház, Levendula u. 63., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.


  3.      Személyes adatok helyesbítése

  Az Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) emailben az info@revetek.hu email címen, vagy postai levél útján a következő postai címen: 2112 Veresegyház, Levendula u. 63., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet. A hírlevél kiszolgálóban megadott adatokat az Érintett bármely hírlevél email alján található linken tekintheti meg és módosíthatja.


  4.     Személyes adatok törlése

  Felhasználó bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az  info@revetek.hu  email címen, vagy postai úton a 2112 Veresegyház, Levendula u. 63. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. A hírlevélről leiratkozni az Érintett bármely hírlevél email alján található linken kezdeményezheti, vagy törlési igényét jelezheti az info@revetek.hu email címen.


  5.     Érintettek jogai

  1. tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az Érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket), adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az Érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár).

  2. helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. törléshez való jog, amelynek alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog.

  4. az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  5. az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a Társaság az online felhasználói fiók adatainak mentése útján biztosítja.

  6. tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  7. az Érintett joga arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  A fent említett bármelyik jog gyakorlása céljából kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a II./4. pontban megfogalmazott elérhetőségek egyikén.

  6.     Jogorvoslati lehetőség

  Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

  Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

  E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

  Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

    Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben az Érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


IV. COOKIE-K HASZNÁLATA

  A cookie vagy „süti” a Honlap meglátogatásakor a Honlap által az Ön számítógépére küldött információcsomag, amelynek használatával a Honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. Például lehetősége nyílik arra, hogy a Honlap regisztrációhoz kötött felületén a Honlap megjegyezze email címét és jelszavát, azaz ezeket az adatokat – amennyiben Ön hozzájárul – nem kell minden egyes belépésnél megadnia.

  A cookie-k használatával az Ön igényei jobban felmérhetőek. Ön bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni vagy azokat letiltani a saját böngésző beállításainak megváltoztatásával. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe vagy forduljon hozzánk segítségért. Amennyiben nem adja hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához, az a Honlap bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti. Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

  1. felhasználói munkamenet tárolására,
  2. statisztikák készítésére,
  3. felhasználói beállítások tárolására,
  4. a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására.

  Az oldalon a következő típusú cookie-k fordulhatnak elő:

  1. munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

  2. funkcionális cookie: Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

  Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

  Veresegyház, 2024.07.01.